Πρότυπα Έντυπα Περί Ενημέρωσης & Επαγγελματικής Συμπεριφοράς (IDD)

Πολιτική : Διαχείρισης Αιτιάσεων βάσει της υπ’ αριθμόν 89/5.4.2016 Πράξης της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΤτΕ «Εξέταση αιτιάσεων από ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές».
Φάκελος Συμμόρφωσης : Έγγραφο 8.1
Έκδοση : 1.0

1. Σκοπός:
Η NGU INSURANCE AGENTS προβλέπει με την παρούσα για απαιτήσεις της υπ’ αριθμόν 89/5.4.2016 Πράξης της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΤτΕ «Εξέταση αιτιάσεων από ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές».

2. Στόχος:
Στόχος της παρούσας διαδικασίας είναι η σύννομη λειτουργία της NGU INSURANCE AGENTS ως διανομέα ασφαλιστικών προϊόντων (ασφαλιστικού πράκτορα) αναφορικά με α) την υιοθέτηση σχετικής με τις αιτιάσεις πολιτικής β) την δημιουργία Λειτουργίας Διαχείρισης Αιτιάσεων γ) την τήρηση Μητρώου Αιτιάσεων δ) την διαδικασία ανταπόκρισης σε αιτιάσεις ε) τη λήψη διορθωτικών μέτρων και την δυνατότητα ενημέρωσης της Εποπτικής Αρχής κατά περίπτωση.

Σύμφωνα με το άρθρο 2, όρος 1 της ως άνω πράξης:
«Αιτίαση» νοείται η έγγραφη δήλωση δυσαρέσκειας που απευθύνεται σε Επιχείρηση από πρόσωπο, το οποίο σχετίζεται με το ασφαλιστήριο συμβόλαιο ή τις υπηρεσίες ασφάλισης που του παρέχει η Επιχείρηση. Η έννοια των αιτιάσεων δεν περιλαμβάνει τις αναγγελίες απαιτήσεων ή αιτήσεις αποζημίωσης, ούτε τα απλά αιτήματα, που σχετίζονται με την εκτέλεση του συμβολαίου και την παροχή πληροφοριών ή διευκρινήσεων.

Ως «αιτιώμενος» νοείται το πρόσωπο που διαθέτει τις προϋποθέσεις να εγείρει αιτίαση προς εξέταση από ασφαλιστικό διαμεσολαβητή και το οποίο έχει ήδη υποβάλει αιτίαση, όπως ο αντισυμβαλλόμενος, ο ασφαλισμένος, ο δικαιούχος αποζημίωσης ή και ο ζημιωθείς τρίτος.

Η NGU INSURANCE AGENTS συνδράμει ενεργά στην επίλυση παραπόνων πελατών συνεργαζόμενη με τις ασφαλιστικές εταιρείες που τυχόν εμπλέκονται στην υπό εξέταση αιτίαση. Σκοπός είναι η συγκέντρωση της μέγιστης δυνατής πληροφόρησης προκειμένου και οι εμπλεκόμενες ασφαλιστικές εταιρίες με τη σειρά τους να συντάξουν την επίσημη πλέον απάντηση προς τον πελάτη ή τους αρμόδιους φορείς. Η διαδικασία αντιμετώπισης της καταγγελίας εκτελείται εμπιστευτικά.

3. Πολιτική Διαχείρισης Αιτιάσεων και Λειτουργία Διαχείρισης Αιτιάσεων
H NGU INSURANCE AGENTS συντάσσει την παρούσα Πολιτική Διαχείρισης Αιτιάσεων προκειμένου να ρυθμίσει παράλληλα τη Λειτουργία Διαχείρισης Αιτιάσεων καθώς και την ανάλογη διαδικασία για το σκοπό αυτό. Η Λειτουργία Διαχείρισης Αιτιάσεων ασκείται από Τμήμα Διαχείρισης Αιτιάσεων με Υπεύθυνη την κ. Στυλιανή Σταματελάτου.

Το Τμήμα Διαχείρισης Αιτιάσεων διατηρεί ηλεκτρονικό αρχείο Διαχείρισης Αιτιάσεων το οποίο περιέχει πληροφορίες ανά υπόθεση και είναι ορατό ανά πάσα στιγμή από τη Διοίκηση της NGU INSURANCE AGENTS. Το Τμήμα Διαχείρισης Αιτιάσεων οφείλει να συντάσσει σχετική αναφορά προκειμένου να ενημερώνει μια φορά ετησίως τη Διοίκηση, υποβάλλοντας απολογισμό των εργασιών του.

Ο απολογισμός συμπεριλαμβάνει τα εξής στοιχεία:

 • Το πλήθος των παραπόνων που έχουν παραληφθεί και απαντηθεί εκ μέρους του Τμήματος Αιτιάσεων της NGU INSURANCE AGENTS σε επίπεδο περαιτέρω διερεύνησης, πληροφόρησης και διευκρινήσεων.
 • Στοιχεία ταυτοποίησης του αιτιωμένου.
 • Ο χρόνος διαχείρισης των παραπόνων/καταγγελιών.
 • Στο πλήθος (κατανομή) των παραπόνων ανά αιτία παραπόνου.
 • Το πλήθος (κατανομή) των παραπόνων ανά ασφαλιστικό κλάδο.
 • Το πλήθος ( κατανομή) των παραπόνων ανά μέσο προέλευσης.
 • Την έκβαση της Αιτίασης.

Στην εν λόγω αναφορά παράλληλα με τα δεδομένα και που αφορούν στην εξέταση αιτιάσεων, καταγράφονται τυχόν αδυναμίες και ελλείψεις των εσωτερικών διαδικασιών, οι οποίες αναδείχθηκαν από την εν λόγω εξέταση, έτσι ώστε τυχόν επαναλαμβανόμενα ή συστηματικά προβλήματα και πιθανοί νομικοί και λειτουργικοί κίνδυνοι να εντοπίζονται και να αντιμετωπίζονται.

Όποτε ζητηθεί από αρμόδια Αρχή, η Εταιρία μας παρέχει έγγραφη ενημέρωση για τις αιτιάσεις των πελατών.

4. Λήψη Αιτιάσεων και διαδικασία Ανταπόκρισης
Τα παράπονα μπορούν να υποβληθούν γραπτώς μέσω του ειδικού Εντύπου Υποβολής Αιτιάσεων της NGU INSURANCE AGENTS, είτε μέσω επιστολής , τηλεφώνου, ή αυτοπροσώπως στη Διεύθυνση Πίνδου 56-56 Χαλάνδρι τηλέφωνο 2164004132. Εναλλακτικά, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προς την ηλεκτρονική διεύθυνση info@ngu-agents.gr Υπόψιν του Τμήματος Διαχείρισης Αιτιάσεων.

H NGU INSURANCE AGENTS μέσω του Τμήματος Διαχείρισης Αιτιάσεων , διασφαλίζει ότι οι αιτιάσεις διερευνώνται και αντιμετωπίζονται με γνώμονα την καλή πίστη, μέσω της συγκέντρωσης και επεξεργασίας κάθε συναφούς στοιχείου και πληροφορίας και αντιμετωπίζει τυχόν περιπτώσεις σύγκρουσης συμφερόντων.
Για να γίνει δυνατή η επεξεργασία των αιτιάσεων είναι απαραίτητο οι πελάτες να μας γνωρίζουν:

 • τον αριθμό ασφαλιστηρίου τους και την ασφαλιστική εταιρία
 • τον αριθμό φακέλου ζημίας που τηρεί η ασφαλιστική εταιρία (αν η αιτίαση αφορά σε ζήτημα ασφαλιστικής περίπτωσης)
 • την πλήρη περιγραφή του/των παραπόνων της αιτίασης
 • το αίτημα τους προς αποκατάσταση του προκύψαντος ζητήματος,
 • τα ισχύοντα στοιχεία επικοινωνίας τους,
 • τα ισχύοντα στοιχεία επικοινωνίας τους,
 • με ποιον τρόπο επιθυμούν να λάβουν το αποδεικτικό παραλαβής που βεβαιώνει τη λήψη της αιτίασης από την εταιρία μας.
 • Την έκβαση της Αιτίασης.

Όλες οι αιτιάσεις που υποβάλλονται τηρούνται από την NGU INSURANCE AGENTS σε ασφαλές ηλεκτρονικό μητρώο και σε ασφαλές αρχείο με πλήρη σειρά των εγγράφων που αφορούν στη διαχείριση κάθε υποβληθείσας αιτίασης που καταχωρίζεται ξεχωριστά. Το αρχείο αυτό τηρείται για διάστημα έως πέντε ετών από την υποβολή της αιτίασης.

Με τη λήψη της «αιτίασης» από την NGU INSURANCE AGENTS, ο αιτιώμενος θα λαμβάνει αποδεικτικό παραλαβής της, το οποίο περιλαμβάνει συνοπτική περιγραφή της διαδικασίας διαχείρισης των αιτιάσεων που εφαρμόζει η Εταιρία, τα στοιχεία επικοινωνίας του αρμόδιου προσώπου για το χειρισμό και τη διερεύνηση της αιτίασης, τυχόν ενημέρωση ως προς τις περαιτέρω πληροφορίες που είναι απαραίτητο να προσκομίσει ο αιτιώμενος για τη διερεύνηση της αιτίασης, ή τυχόν έγγραφα που είναι απαραίτητο να προσκομίσει ο αιτιώμενος για τη διερεύνηση της αιτίασης, αντίγραφα των οποίων είναι στη διάθεσή του και τηρούνται στον αντίστοιχο φάκελο αιτιάσεων.

Εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών, η οποία αρχίζει από την ημερομηνία υποβολής του εγγράφου αιτίασης, θα έχει ολοκληρωθεί η εξέταση της αιτίασης από την εταιρία μας και θα έχει απαντηθεί εγγράφως και αιτιολογημένα. Εάν δεν ικανοποιείται πλήρως το αίτημα του αιτιώμενου, ρητώς αναφέρεται ότι ο αιτιώμενος έχει δικαίωμα να εμείνει στην αιτίασή του.

Σε περίπτωση που δεν καταστεί εφικτό για οποιονδήποτε λόγο να απαντηθεί εγγράφως η αιτίαση εντός της άνω προθεσμίας, η εταιρία μας γνωστοποιεί τούτο εγγράφως και εγκαίρως προς τον αιτιώμενο ενημερώνοντάς τον για τον πιθανολογούμενο χρόνο ολοκλήρωσης της επεξεργασίας της αιτίασής του, που δεν θα υπερβαίνει τις πενήντα (50) ημέρες από την ημερομηνία υποβολής του εγγράφου αιτίασης. Η υποβολή εγγράφου αιτίασης δεν διακόπτει ούτε αναστέλλει την παραγραφή των έννομων αξιώσεων των αιτιώμενων.

Ο αιτιώμενος θα ενημερώνεται από τον αρμόδιο υπάλληλο διαχείρισης αιτιάσεων της εταιρίας μας για την πορεία της διερεύνησης της υποβαλλόμενης αιτιάσεως του.

Ο αιτιώμενος έχει δικαίωμα να απευθυνθεί για την εξώδικη επίλυση διαφορών ενδεικτικά στις κάτωθι Αρχές:
α) Στην Διεύθυνση Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης της Τράπεζας της Ελλάδος, οδός Αμερικής 3, 10564, Αθήνα.
β) Στη Γενική Γραμματεία Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Πλ. Κάνιγγος, 10181, Αθήνα
γ) Στο Συνήγορο του Καταναλωτή, Λ. Αλεξάνδρας 144, 11471, Αθήνα 12.

1. Σκοπός:
Σύμφωνα με τις απαιτήσεις προσαρμογής στον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (GDPR), κάθε «Υποκείμενο Δεδομένων» (στην προκειμένη περίπτωση ο πελάτης της NGU ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ως φυσικό πρόσωπο, έχει τα εξής δικαιώματα:

 • Δικαίωμα πρόσβασης
 • Δικαίωμα Διόρθωσης
 • Δικαίωμα διαγραφής (δικαίωμα στη λήθη)
 • Δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων
 • Δικαίωμα εναντίωσης (στην επεξεργασία)

Με την παρούσα διαδικασία διασφαλίζεται άσκηση όλων των δικαιωμάτων του υποκειμένου δεδομένων.

2. Στόχος:
Στόχος της παρούσας διαδικασίας είναι η σύννομη ικανοποίηση των αιτημάτων των πελατών της NGU ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ αλλά και η διαρκής ανανέωση και επικαιροποίηση των δεδομένων του πελατολογίου της για σκοπούς επικοινωνίας και άρτιας εξυπηρέτησης του σκοπού επεξεργασίας καθώς και σχετικών συμβατικών υποχρεώσεων της με τρίτους αναφορικά με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

3. Ιδιαιτερότητες στη διαδικασία που χρήζουν προσοχής:
Ως εκτελούσα την επεξεργασία για λογαριασμό των συνεργαζόμενων ασφαλιστικών εταιριών η NGU ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ενημερώνει άμεσα και σύμφωνα με τις συμβατικές της υποχρεώσεις τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας για τυχόν αιτήματα άσκησης δικαιωμάτων των υποκειμένων που περιέρχονται στην αντίληψη της , προκειμένου αυτά να ικανοποιηθούν από τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας εντός μηνός (30 ημερών) από την παραλαβή του αιτήματος.

Τα δικαιώματα ασκούνται μόνο από τον ίδιο τον πελάτη της NGU ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (εκτός των περιπτώσεων δεδομένων που αφορούν σε ανήλικο τέκνο όπου τα δικαιώματα ασκούνται από τον νόμιμο κηδεμόνα ή τρίτο εξουσιοδοτημένο άτομο με την προσκόμιση εξουσιοδότησης και εγγράφων ταυτοποίησης του υποκειμένου και του εξουσιοδοτούμενου).

4. Στάδια Διαδικασίας
Η διαδικασία μεταβολών διενεργείται σε 3 στάδια:

 • Στάδιο υποδοχής αιτημάτων (4.1)
 • Στάδιο διαβίβασης αιτημάτων (4.2)

4.1 Στάδιο Υποδοχής Αιτημάτων
Η υποδοχή αιτημάτων για άσκηση των δικαιωμάτων των υποκειμένων δύναται να γίνει:

 • Εγγράφως / ή με φυσική παρουσία του πελάτη
 • Τηλεφωνικά (σε οποιοδήποτε στέλεχος της εταιρίας)
 • Με ηλεκτρονικό μήνυμα (email) στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις info@ngu-agents.gr καιstamatelatou@eurostatus.gr (αλλά και σε οποιοδήποτε άλλο email πιθανό να έχει στη διάθεση του ο πελάτης)

Σε κάθε περίπτωση, το αρμόδιο στέλεχος που θα υποδεχθεί με οιονδήποτε τρόπο Αίτημα Άσκησης Δικαιώματος του υποκειμένου, εάν το αίτημα γίνει προφορικά, τότε παραπέμπει τον πελάτη στην αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος στην ηλεκτρονική διεύθυνση stamatelatou@eurostatus.gr ή στην υποβολή του γραπτώς μέσω του εντύπου της NGU ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, προκειμένου ο Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων (DPO) της εταιρίας να λάβει γνώση του αιτήματος, και να προχωρήσει στις ενδεδειγμένες ενέργειες.

Εάν το αίτημα ληφθεί με ηλεκτρονικό μήνυμα ή γραπτώς , τότε το αρμόδιο στέλεχος α) είτε προωθεί άμεσα το ηλεκτρονικό μήνυμα στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (DPO) της εταιρίας β) είτε προωθεί άμεσα οιοδήποτε έντυπο έχει στην διάθεση του στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (DPO) της εταιρίας.

Την ευθύνη για την ικανοποίηση των αιτημάτων για άσκηση δικαιωμάτων των υποκειμένων φέρει αποκλειστικά ο Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων (DPO) της NGU ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.

4.2 Στάδιο Διαβίβασης Αιτημάτων
Όλα τα αιτήματα για την άσκηση δικαιωμάτων του υποκειμένου καταλήγουν στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (DPO) της εταιρίας ο τα διαβιβάζει άμεσα στις συνεργαζόμενες ασφαλιστικές εταιρίες οι οποίοι τελούν ως Υπεύθυνοι Επεξεργασίας.

Παράλληλα, ο Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων (DPO) της εταιρίας βρίσκεται στη διάθεση των συνεργαζόμενων Υπευθύνων Επεξεργασίας για την παροχή βοήθειας σε ότι αφορά αιτήματα υποκειμένων που προωθήθηκαν από την εταιρία.

Η εταιρεία «ΝGU ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ
ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», στο εξής «η Εταιρεία ή/και NGU INSURANCE AGENTS A.E., δημιούργησε την παρούσα ιστοσελίδα, ngu-agents.gr , με σκοπό την αναζήτηση, ενημέρωση και παροχή υπηρεσιών στους επισκέπτες/χρήστες της, σχετικά με τις δυνατότητες ασφάλισης και επιλογής ασφαλιστικών προγραμμάτων της εταιρείας.

Σκοπός του παρόντος είναι η παράθεση των όρων και προϋποθέσεων που διέπουν
τη χρήση της ιστοσελίδας ngu-agents.gr. Η χρήση του παρόντος διαδικτυακού τόπου συνιστά ανεπιφύλακτη και πλήρη αποδοχή των όρων χρήσεως, οι οποίοι ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου του. Σε περίπτωση διαφωνίας με τους όρους χρήσης, ο επισκέπτης/χρήστης οφείλει να εγκαταλείψει το διαδικτυακό τόπο και να μην προβεί σε περαιτέρω χρήση του.

Ο επισκέπτης/χρήστης του διαδικτυακού τόπου ngu-agents.gr έχει μελετήσει, κατανοήσει, αποδεχθεί πλήρως τους κατωτέρω όρους και αναγνωρίζει ότι δεσμεύεται από αυτούς σε κάθε επίσκεψη σε αυτόν. Η «NGU INSURANCE AGENTS A.E.» έχει δικαίωμα να τροποποιεί οποτεδήποτε και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση των χρηστών, τους παρόντες όρους και το περιεχόμενο της ιστοσελίδας, με μόνη την ανακοίνωσή τους μέσω αυτής, οι δε χρήστες οφείλουν κάθε φορά να ελέγχουν για ενδεχόμενες αλλαγές και εφόσον εξακολουθούν να κάνουν χρήση της ιστοσελίδας θα τεκμαίρεται ότι έχουν αποδεχθεί τις τροποποιήσεις.

Δικαιώματα Πνευματικής & Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας
Με την επιφύλαξη των συγκεκριμένων δικαιωμάτων τρίτων, όλο το περιεχόμενο του διαδικτυακού τόπου ngu-agents.gr, όπως ενδεικτικά σήματα, διακριτικά γνωρίσματα, σχέδια, κείμενα, φωτογραφίες, υπηρεσίες κ.λπ. αποτελεί πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία της NGU INSURANCE AGENTS A.E. και διέπεται από τις σχετικές ελληνικές, ευρωπαϊκές και διεθνείς διατάξεις.

Ως εκ τούτου, απαγορεύεται οποιαδήποτε τροποποίηση, δημοσίευση, μετάδοση, αναπαραγωγή, διανομή, παρουσίαση ή με άλλον τρόπο εκμετάλλευση, εν όλω ή εν μέρει, του περιεχομένου της ιστοσελίδας ngu-agents.gr με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της NGU INSURANCE AGENTS A.E..

Παροχή Πληροφοριών & Ενημέρωσης
Η NGU INSURANCE AGENTS A.E. καταβάλλει τη μέγιστη δυνατή προσπάθεια, ώστε οι πληροφορίες και το σύνολο του περιεχομένου της ιστοσελίδας ngu-agents.gr να είναι ακριβείς, σαφείς, πλήρεις και επίκαιρες.

Ωστόσο, σε καμία περίπτωση, συμπεριλαμβανομένης και αυτής της αμέλειας, η NGU INSURANCE AGENTS A.E. δεν ευθύνεται για λάθη, παραλείψεις ή οποιεσδήποτε ελλείψεις που αφορούν στις πληροφορίες για καθυστερήσεις, διακοπές ή αδυναμία μετάδοσης πληροφοριών ή για οποιαδήποτε ζημία προκληθεί

στον επισκέπτη/χρήστη εξ αιτίας ή εξ αφορμής της χρήσης των πληροφοριών αυτών. Οι πληροφορίες και οι υπηρεσίες παρέχονται «ως έχουν», χωρίς καμία εγγύηση ρητή ή έμμεση, τις οποίες όλες ρητά αρνείται η Εταιρεία ακόμη και εκείνες περί εμπορευσιμότητας ή καταλληλότητας.

Συμπεριφορά Χρηστών
Οι επισκέπτες/χρήστες του Δικτυακού μας τόπου οφείλουν αφενός μεν να συμμορφώνονται με τους κανόνες και τις διατάξεις του Ελληνικού, Ευρωπαϊκού και Διεθνούς Δικαίου και τη σχετική νομοθεσία που διέπει τις τηλεπικοινωνίες, αφετέρου δε να απέχουν από κάθε παράνομη και καταχρηστική χρήση του περιεχομένου και των υπηρεσιών του Δικτυακού μας τόπου.

Επίσης, οφείλουν να συμπεριφέρονται κόσμια, ευγενικά και διακριτικά κατά την διάρκεια επίσκεψής τους και χρήσης του Δικτυακού μας τόπου, ενώ απαγορεύεται ρητά η υιοθέτηση πρακτικών αθέμιτου ανταγωνισμού ή άλλων που αντίκεινται στην NETIQUETTE (Κώδικας Συμπεριφοράς Χρηστών Ιnternet). Οποιαδήποτε ζημία προκληθεί στο Δικτυακό μας τόπο ή στο Δίκτυο γενικότερα απορρέουσα από την κακή ή αθέμιτη χρήση των σχετικών υπηρεσιών από τους επισκέπτες/χρήστες ανάγεται στη σφαίρατης αποκλειστικής τους ευθύνης.

Περιορισμός Ευθύνης Δικτύου
Οτιδήποτε παρέχεται στους χρήστες μέσω του Δικτυακού μας τόπου δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση, ευθέως ή εμμέσως, παρότρυνση, συμβουλή ή προτροπή για τη διενέργεια οποιασδήποτε επενδυτικής ή άλλης πράξεως με οικονομικό αποτέλεσμα, αλλά εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια των χρηστών να αξιολογήσουν ό,τι τους παρέχεται και να ενεργήσουν βασιζόμενοι στην ιδιωτική τους βούληση, απολυόμενης οποιασδήποτε δικής μας ευθύνης κατά τα  ως άνω οριζόμενα.

Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας είναι απλώς ενημερωτικό και δεν είναι ασφαλιστικοί όροι, έτσι οι καλύψεις, τα όρια, οι απαλλαγές και οι εξαιρέσεις τους αναφέρονται μόνο στα αντίστοιχα ασφαλιστήρια συμβόλαια της «NGU INSURANCE AGENTS A.E».

Η NGU INSURANCE AGENTS A.E σε καμία περίπτωση δεν εγγυάται την αδιάκοπη και άνευ λαθών παροχή των υπηρεσιών και του περιεχομένου της, ούτε ακόμη την έλλειψη «ιών», είτε πρόκειται για το Δικτυακό της τόπο, είτε για κάποιο άλλο site server μέσω των οποίων λαμβάνετε το περιεχόμενο της.

Ως εκ τούτου η NGU INSURANCE AGENTS A.E δεν ευθύνεται σε καμία περίπτωση για τυχόν αποθετικές ζημίες ή διαφυγόν κέρδος, άμεση ή έμμεση ζημία, λήψη απόφασης, διενέργεια ή μη χρηματιστηριακής ή άλλης επενδυτικής συναλλαγής προερχόμενη από την χρήση του Δικτυακού της τόπου.

H NGU INSURANCE AGENTS A.E δεν ευθύνεται για οποιοδήποτε λάθος ή ανακρίβεια στη διαβίβαση πληροφοριών και/ή εντολών από τον χρήστη, παρεμβολές, πλαστοπροσωπία, εσφαλμένη αναγραφή στοιχείων ή μη λειτουργία του συστήματος λόγω ανωτέρας βίας ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο που δεν οφείλεται σε βαρεία αμέλεια ή δόλο της NGU INSURANCE AGENTS A.E ή/και των υπαλλήλων της.

Η NGU INSURANCE AGENTS A.E έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να διαφυλάξει την ασφάλεια της παροχής των υπηρεσιών και την τήρηση του απορρήτου των πληροφοριών που αφορούν τους χρήστες της ιστοσελίδας. Ωστόσο δε φέρει καμία ευθύνη αν παρά την άσκηση της δέουσας επιμέλειας παραβιασθεί το απόρρητο των πληροφοριών αυτών.

Σύνδεσμοι (links) προς άλλα sites
Δια της ιστοσελίδας δύναται να παρέχεται η δυνατότητα στους χρήστες να διοδεύονται μέσω ειδικών συνδέσμων (links, hyperlinks, banners) σε δικτυακούς τόπους (web-sites) τρίτων, το περιεχόμενο των οποίων διαμορφώνεται με αποκλειστική ευθύνη των προσώπων αυτών.

Η NGU INSURANCE AGENTS A.E  δεν εγγυάται τη διαθεσιμότητά τους και δεν εγκρίνει ούτε ευθύνεται για το περιεχόμενο, την ορθότητα, νομιμότητα, πληρότητα, επικαιρότητα και ακρίβεια των πληροφοριών ούτε για την ποιότητα και τις ιδιότητες των προϊόντων ή υπηρεσιών, τα οποία διατίθενται από τα πρόσωπα αυτά μέσω των ανωτέρω διαδικτυακών τόπων.

Η NGU INSURANCE AGENTS A.E δεν ευθύνεται, επίσης, για σφάλματα ή κακή λειτουργία των ιστοσελίδων των τρίτων, καθώς και για οποιαδήποτε ζημία των χρηστών από την πρόσβαση και χρήση των παρερχομένων μέσω αυτών πληροφοριών, υπηρεσιών και προϊόντων.

Η παραπομπή σε άλλους δικτυακούς τόπους γίνεται προς διευκόλυνση των χρηστών μας και σε καμία περίπτωση δεν δημιουργεί οιαδήποτε μορφής δέσμευση για οποιονδήποτε.

Εφαρμοστέο Δίκαιο – Λοιποί Όροι
Η παρούσα σύμβαση όρων χρήσης διέπεται από το ελληνικό δίκαιο, αρμόδια δε δικαστήρια για την ερμηνεία των παρόντων όρων, καθώς και την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς προκύψει από την παρούσα σύμβαση όρων χρήσης, ορίζονται αποκλειστικά αρμόδια τα δικαστήρια της Αθήνας.

Εάν κάποιος όρος από τους παρόντες κριθεί αντίθετος προς το νόμο και ως εκ τούτου άκυρος ή ακυρώσιμος, παύει να ισχύει χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των υπόλοιπων όρων.

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 9 του Γενικού Κανονισμού Προσωπικών Δεδομένων (Γ.Κ.Π.Δ. /Ε.Ε. 679/2016 καθώς και με τις αντίστοιχες ισχύουσες διατάξεις του Ν.4624/2019), η εταιρεία NGU INSURANCE AGENTS Α.Ε. με Α.Φ.Μ. 800795760 και έδρα το Χαλάνδρι συλλέγει, επεξεργάζεται και αποθηκεύει τα προσωπικά σας δεδομένα για την εξυπηρέτηση των σκοπών, όπως ορίζονται κατωτέρω.

Σκοποί Επεξεργασίας:
Ο κύριος σκοπός της επεξεργασίας είναι η σύναψη και διατήρηση της ασφαλιστικής σύμβασης και η διαχείριση των ασφαλιστικών περιπτώσεων που αναλαμβάνει η NGU INSURANCE AGENTS Α.Ε. δυνάμει αυτής.

Ειδικότερα αφορούν:
α. στην εκτίμηση του κινδύνου στο πλαίσιο της σύναψης της αιτούμενης από εμένα ασφαλιστικής σύμβασης, του καθορισμού των γενικών και ειδικών όρων αυτής καθώς και του ανάλογου ασφαλίστρου
β. στη διαχείριση της ασφαλιστικής σύμβασης καθ΄ όλη τη διάρκεια ισχύος ή και μετά τη λήξη αυτής, συμπεριλαμβανομένης της εκτίμησης, του ελέγχου και του διακανονισμού της ασφαλιστικής αποζημίωσης σε περίπτωση επέλευσης του ασφαλιστικού κινδύνου ή και της καταβολής του προβλεπόμενου στους όρους της σύμβασης ποσού (ασφαλίσματος)
γ. στη συμμόρφωση της NGU INSURANCE AGENTS Α.Ε. με υποχρεώσεις που επιβάλλονται από το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο και στην αποφυγή της ασφαλιστικής εξαπάτησης
δ. στην έρευνα που δύναται η NGU INSURANCE AGENTS Α.Ε. να πραγματοποιήσει σε σχέση με άλλες, παρελθούσες ή μελλοντικές, αιτήσεις ασφάλισής μου.
ε. την επικοινωνία μας μαζί σας και την εξυπηρέτηση σας κατόπιν δικού σας αιτήματος για επικοινωνία με την εταιρεία μας ή κατόπιν παραπόνου αιτίασης σας στα πλαίσια των υπηρεσιών που παρέχουμε.

Πηγή πληροφόρησης:
H NGU INSURANCE AGENTS Α.Ε. συλλέγει προσωπικά μου δεδομένα που περιλαμβάνονται στην αίτηση ασφάλισής μου, στα συνοδευτικά αυτής έγγραφα και δικαιολογητικά και οποιαδήποτε άλλα δεδομένα τα οποία ο ίδιος έχω γνωστοποιήσει ή θα γνωστοποιήσω στο μέλλον, είτε προφορικά είτε με οποιοδήποτε άλλο μέσο, έγγραφο ή ηλεκτρονικό, μέσω των υπαλλήλων της, των συνεργαζόμενων μαζί της ασφαλιστικών διαμεσολαβητών , εταιριών διαμεσολάβησης και συνεργατών ή άλλου από εμένα εξουσιοδοτημένου προσώπου ή μέσω της ιστοσελίδας της.

Επίσης, η NGU INSURANCE AGENTS Α.Ε. ζητά και συλλέγει, για την εκπλήρωση αποκλειστικά των σκοπών που ορίζονται στους σκοπούς επεξεργασίας, δεδομένα μου από τρίτα, συνεργαζόμενα ή μη με αυτόν μέρη, όπως ενδεικτικά πραγματογνώμονες, ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές , ασφαλιστικές εταιρίες και Δημόσιες Αρχές.

Είδη δεδομένων προς επεξεργασία:
Η επεξεργασία δεδομένων μου από την NGU INSURANCE AGENTS Α.Ε. περιλαμβάνει τις εξής κατηγορίες:
α. Δεδομένα Ταυτοποίησης π.χ. όνομα, επώνυμο, ημερομηνία γέννησης, αριθμό αστυνομικής ταυτότητας/ διαβατηρίου, ΑΜΚΑ, ΑΦΜ
β. Δεδομένα Επικοινωνίας π.χ. διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου/ αλληλογραφίας, αριθμοί τηλεφώνου/ φαξ
γ. Δεδομένα Πληρωμής π.χ. τραπεζικοί λογαριασμοί, χρεωστικές/ πιστωτικές και λοιπές τραπεζικές κάρτες
δ. Δεδομένα Ασφάλισης- Δεδομένα απαραίτητα για τη σύναψη και διαχείριση της ασφαλιστικής σύμβασης, (π.χ. σε σχέση με την οικονομική/περιουσιακή κατάσταση, δεδομένα για οδηγική συμπεριφορά (driving history), περιστατικά τροχαίου ατυχήματος, δεδομένα εργασιακά/επαγγελματικής δραστηριότητας, δεδομένα υγείας κλπ.)
ε. Δεδομένα Διακανονισμού- Δεδομένα απαραίτητα για τη διαχείριση των ασφαλιστικών περιπτώσεων που δηλώνονται, τα οποία δύνανται να εμπεριέχονται στην αίτηση ασφάλισης, δήλωση ζημίας, αίτηση αποζημίωσης και σε συνοδευτικά αυτών έγγραφα/δικαιολογητικά.

Αποδέκτες:
Δεδομένα μου μπορεί να διαβιβαστούν:
α. Σε άλλες ασφαλιστικές εταιρίες έπειτα από υποβολή νόμιμου αιτήματος
β. Στα κεντρικά γραφεία του ομίλου της NGU INSURANCE AGENTS ΑΕ και σε συνδεδεμένες με αυτή εταιρείες για στατιστικούς λόγους
γ. σε δημόσιες/ δικαστικές αρχές, εντός ή εκτός Ε.Ε.
δ. στην Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος ε. σε συνεργαζόμενους με την εταιρία παρόχους υπηρεσιών, εντός και εκτός Ε.Ε., στο πλαίσιο της νόμιμης λειτουργίας της ασφαλιστικής σύμβασης, όπως ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές, δικηγόρους, ερευνητές ή πραγματογνώμονες κλπ.

Χρόνος επεξεργασίας:
H NGU INSURANCE AGENTS ΑΕ θα συλλέγει, αποθηκεύει και εν γένει επεξεργάζεται δεδομένα μου για χρονικό διάστημα μέχρι είκοσι (20) έτη από τη λήξη της ασφαλιστικής σύμβασης με οποιονδήποτε τρόπο και μέχρι πέντε (5) έτη σε περίπτωση μη σύναψης της ασφαλιστικής σύμβασης, εκτός εάν εκκρεμεί δικαστική διένεξη πέραν των ως άνω χρόνων επεξεργασίας και μέχρι την περαίωσή της με αμετάκλητη δικαστική απόφαση.

Δικαιώματα υποκειμένου δεδομένων:
Ενημερώθηκα ότι έχω δικαίωμα να ανακαλέσω ανά πάσα στιγμή την παρούσα συγκατάθεσή μου, καθώς και για τις συνέπειες της τυχόν ανάκλησης. Εάν η ανάκληση της συγκατάθεσης γίνει κατά το προσυμβατικό στάδιο, τότε η NGU INSURANCE AGENTS ΑΕ έχει το δικαίωμα να αρνηθεί τη σύναψη της σύμβασης.

Επιπλέον, ενημερώθηκα για τα παρακάτω δικαιώματά μου, όπως αυτά ισχύουν υπό τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο Γενικό Κανονισμό Προσωπικών Δεδομένων (Γ.Κ.Π.Δ. /Ε.Ε.679/2016) καθώς και στις αντίστοιχες ισχύουσες διατάξεις του Ν.4624/2019.

Συγκεκριμένα: Δικαιούμαι να έχω πρόσβαση στα προσωπικά μου δεδομένα που τηρεί, διαθέτει και επεξεργάζεται η NGU INSURANCE AGENTS Α.Ε., δικαιούμαι να ζητήσω τη διόρθωση ανακριβών ή ανεπίκαιρων δεδομένων που με αφορούν ή τη συμπλήρωση ελλιπών δεδομένων μου, δικαιούμαι να ζητώ τη διαγραφή δεδομένων μου από τα αρχεία της NGU INSURANCE AGENTS Α.Ε. εφόσον η επεξεργασία τους δεν είναι απαραίτητη για την επιδίωξη των σκοπών για τους οποίους έχουν συλλεγεί, δικαιούμαι να ζητώ τον περιορισμό της χρήσης δεδομένων μου σε περίπτωση που αμφισβητώ την ακρίβειά τους και τέλος δικαιούμαι να λαμβάνω τα δεδομένα που έχω ο ίδιος παράσχει σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο μορφότυπο.

Τυχόν αίτημα σας προς εξάσκηση οιουδήποτε εκ των ανωτέρω δικαιωμάτων σας θα πρέπει να είναι έγγραφο και υπογεγραμμένο. Εντός 30 ημερών θα ικανοποιηθεί ή θα λάβετε απάντηση για την σύννομη αιτία για την οποία δεν μπορεί να ικανοποιηθεί.

Για την άσκηση των δικαιωμάτων σας μπορείτε να απευθύνεστε στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων της εταιρίας μας στο e-mail stamatelatou@eurostatus.gr και στο τηλ. 2164004132. Επίσης υπάρχει πάντα η δυνατότητα να απευθυνθείτε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα www.dpa.gr.

Επεξεργασία των δεδομένων και για σκοπούς marketing:
Εφόσον δώσετε, ξεχωριστά, τη ρητή συγκατάθεσή σας, επιθυμούμε να επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας για τη διενέργεια στοχευμένων δραστηριοτήτων marketing, ή αποστολής εταιρικών ειδήσεων/newsletter, ή εμπορικής προώθησης προϊόντων της εταιρίας μας ή για σκοπούς έρευνας σχετικά με την ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών εκ μέρους μας ή των συνδεδεμένων εταιρειών μας.

Για την επίτευξη του αυτού του σκοπού ενδέχεται να διαβιβαστούν δεδομένα σας σε συνεργαζόμενες εταιρίες ερευνών και εταιρίες προωθητικών ενεργειών για λογαριασμό μας. Έχετε το δικαίωμα εναντίωσης στην παρούσα επεξεργασία για την οποία μπορείτε ξεχωριστά να ανακαλέσετε την συγκατάθεσή σας οποτεδήποτε, εγγράφως, χωρίς οποιαδήποτε επίπτωση στην ασφαλιστική σας σύμβαση/ αίτημά σας.

Μπορούμε να Βοηθήσουμε!

  Η N.G.U. Insurance Agents S.A. είναι εταιρεία παροχής ασφαλιστικών προϊόντων η οποία ιδρύθηκε το 2017 από έμπειρους ανθρώπους του ασφαλιστικού χώρου, απαρτίζεται από έμπειρα και καταξιωμένα στελέχη πρόθυμα να εξυπηρετήσουν και να επιλύσουν την ανάγκη του συνεργάτη.

  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

  Πίνδου 56-58, 15233 Χαλάνδρι, Αττική

  ΤΗΛΕΦΩΝΟ

  (+30) 211 10 94 200

  EMAIL

  info@ngu-agents.gr